DBeaver Enterprise Edition 22.1.3

DBeaver Enterprise Edition 22.1.3

DBeaver Corp – 50,3MB – Freeware
DBeaver là một quản lý cơ sở dữ liệu phổ quát và SQL client. Nó hỗ trợ MySQL, PostgreSQL, Oracle, DB2, MSSQL, Sybase, Mimer, HSQLDB, Derby, và bất kỳ cơ sở dữ liệu nào có trình điều khiển JDBC. Nó là một chương trình GUI cho phép bạn xem cấu trúc của một cơ sở dữ liệu, thực hiện các truy vấn SQL và tập lệnh, duyệt và xuất dữ liệu bảng, xử lý BLOB/CLOB giá trị, sửa đổi các đối tượng cơ sở dữ liệu meta, vv Nó có một giao diện người dùng bản địa (được cung cấp bởi thư viện SWT Eclipse), hiệu suất tuyệt vời, và mức tiêu thụ bộ nhớ tương đối thấp.

Tổng quan

DBeaver Enterprise Edition là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi DBeaver Corp.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của DBeaver Enterprise Edition là 22.1.3, phát hành vào ngày 25/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/03/2011. Phiên bản phổ biến nhất là 22.1.1, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

DBeaver Enterprise Edition đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 50,3MB.

DBeaver Enterprise Edition Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho DBeaver Enterprise Edition!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có DBeaver Enterprise Edition cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản